Prisar

Ordinær timepris er frå kr. 1.500,- (kr. 1.875,- inkl. mva) til kr. 1.700,- (kr. 2.125,- inkl. mva) pr. time, alt etter saka si art og kompleksitet.

Timeprisen vert avtalt i samband med oppstart av arbeidet.

Nokre tenester er provisjonsbasert. Dette gjeld mellom anna eigedomssal. Ta kontakt for eit godt tilbod.

Vi har også enkelte oppdrag med fast pris. Til dømes oppgjer ved eigedomssal.

Dersom du har inntekt under 246.000 kr. og formue under kr. 100.000,- (ikkje medrekna verdi på eigedom) i året, vil du i enkelte saker kunne få fri rettshjelp. Merk også at dei fleste villa- og innbuforsikringar dekker eigne sakskostnadar i samband med rettssaker. Ta kontakt for å få vite meir om dette.

Vårt advokatfirma handsamar dine personopplysingar i samsvar med EU si personvernforordning. Sjå nærare opplysingar her.